Mēs izmantojam sīkfailus, lai atvieglotu Unilever vietņu lietošanu un labāk pielāgotu Unilever vietnes un mūsu produktus Jūsu interesēm un vajadzībām. Sīkfailus var izmantot arī, lai paātrinātu Jūsu turpmākās darbības mūsu vietnēs un to lietošanu. Mēs izmantojam sīkfailus arī, lai apkopotu anonīmu kopsavilkuma statistiku, kas ļauj izprast, kā cilvēki lieto mūsu vietnes, un palīdz mums uzlabot šo vietņu struktūru un saturu. Minētā informācija nedod mums iespēju Jūs identificēt personiski. http://www.unilevercookiepolicy.com/lv_LV/Policy.aspx SĪKFAILU POLITIKA ES piekrītu
Lipton Multikino akcija

Noteikumi par "Pērc Lipton tēju un saņem kino biļetes!"

1. ORGANIZATORS UN KOORDINATORS
1.1. Akcijas produktus, akcijas balvas un reklāmu, kas ir saistīti ar akcijas darbību organizē un izplata Unilever Baltic LLC, uzņēmuma kods 50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, LV- 1010, turpmāk tekstā - "Organizators".
1.2. Klienta intereses, kas ir saistītas ar balvu piegādi, pārstāv koordinators – SIA ZeBerry, uzņēmuma reģistrācijas Nr LV 40103962577, juridiskā adrese: Tēraudlietuves iela 14-8, Rīga, Latvija, turpmāk tekstā "Koordinators".
2. AKCIJAS PERIODS UN AKCIJAS NORISES TERITORIJA
2.1. Akcijas periods ir no 2018. gada. 13. marta (pirmā reģistrācijas diena) līdz 2018. gada 26. martam (pēdējā iespējamā reģistrācijas diena).
2.2. Akcija notiek visos MAXIMA veikalos, kas atrodas visā Latvijas Republikas teritorijā.
3. AKCIJAS PRODUKTS
3.1. Akcijas produkts ir jebkura Lipton tēja Maxima tirdzniecības veikalu tīklā, kas atrodas visā Latvijas Republikas teritorijā.
3.2. Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 2.1.punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties akcijā un saņemt balvu.
4. AKCIJAS DALĪBNIEKI
4.1. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
4.2. Unilever Baltic LLC un SIA ZeBerry darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem) akcijā nevar piedalīties. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies akcijā, viņam balva netiek izsniegta.
5. AKCIJAS DĀVANU FONDS
5.1. Iegādājoties divas Lipton tējas paciņas, pircējam ir iespēja saņemt 2 (divas) kino biļetes. Kopumā tiks izdalītas kino biļetes 200 laimētājiem.
5.2. Akcijas dāvanu skaits ir ierobežots. Dāvanas tiks dotas tikai pirmajiem 200 veiksmīgi reģistrētajiem dalībniekiem, kuri ir izpildījuši akcijas noteikumus.
5.3. Akcija norisinās tik ilgi, kamēr balvas ir izdalītas vai līdz norādītā akcijas perioda beigām, pēc kuras reģistrētie dalībnieki nesaņems dāvanas un iegādāto produktu izmaksas netiks atlīdzinātas.
6.  AKCIJAS NOSACĪJUMI
6.1. Lai piedalītos akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2018. gada 13. marta plkst.00:01 līdz 2018. gada 26. martam plkst.23:59 ( reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nevarēs pretendēt uz balvas saņemšanu) vienā pirkuma reizē jāiegādājas 2 (divas) Lipton tējas paciņas jebkurā Maxima tirdzniecības tīkla veikalā visā Latvijas Republikas teritorijā un jāreģistrējas akcijai, izpildot visus noteikumus, kas ir norādīti 6.2.punktā.
6.2. Personām, kas iegādājušās akcijas produktus, www.lipton.lv mājas lapā jāreģistrē pirkuma čeks ar šādu informāciju:
• veikals, kurā nopirkti akcijas produkti;
• vārds, uzvārds;
• e-pasta adrese;
• tālruņa numurs;
• vecums;
• pirkuma čeka numurs;
• pirkuma datums;
• Pirkuma čeka kopija (līdz 2 MB, .pdf, .jpg, .png formātā).
Reģistrācija www.lipton.lv mājaslapā ir bezmaksas.
6.3. Reģistrējot visu 6.2. punktā norādīto informāciju, akcijas dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību, ka visa sniegtā informācijas ir precīza un patiesa.
6.4. Nepareizi vai nepilnīgi dati netiks ņemti vērā, un persona, kas tos iesniegusi, tiks noņemta no akcijas dalībnieku saraksta.
6.5 Viens akcijas dalībnieks (viens tālruņa numurs un viens vārds/uzvārds) var pretendēt tikai uz vienas balvas saņemšanu. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un akcijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
6.6. Visi reģistrētie unikālie pirkumu čeku numuri piedalās akcijā. Viens pirkuma čeks akcijā var piedalīties tikai vienu reizi.
6.7. Pirkuma čekā jābūt skaidri redzamai šādai informācijai:
• Datums, kad tika veikts pirkums;
• pirkuma čeka numurs;
• divi produkti ar nosaukumu "Lipton";
• Maxima veikala nosaukums, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.
6.8. Reģistrējoties akcijai, dalībnieks automātiski piekrīt, ka akcijas koordinators var izmantot akcijas dalībnieka sniegto informāciju un personas datus šīs akcijas nolūkiem, lai noteiktu reģistrācijas atbilstību balvas saņemšanai. Visa personiskā informācija tiek uzskatīta par pilnīgi konfidenciālu. Akcijas dalībnieku sniegtā informācija par dalību akcijā un personas datiem tiek apkopota, apstrādāta un uzglabāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par personas datu aizsardzību.
7. BALVU SAŅĒMĒJU NOTEIKŠANA
7.1. Balvu saņēmēji tiks noteikti pēc šādas kārtības:
• Pirmie 200 (divi simti) veiksmīgi reģistrētie dalībnieki, kas iegādājušies divas Lipton tējas pakas, un atbilst noteikumu 6.2. un 6.7. punktos aprakstītajām prasībām, saņem biļeti divām personām uz „Multikino”;
7.2. Uzvarētāju saraksts tiks publicēts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akcijas beigām mājaslapā www.lipton.lv.

8. BALVU SAŅEMŠANA
8.1.Balvas saņēmējiem tiek nosūtītas pa e-pastu, kas norādīts, reģistrējoties akcijas laika posmā no 2018. gada. 13. marta līdz 2018. gada 26. martam.
8.2. Akcijas organizatori un koordinatori nenes atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies balvu saņēmējiem saistībā ar balvas saņemšanu un lietošanu.
8.3. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
8.4. Akcijas koordinators nenes atbildību par akcijas dalībnieka izslēgšanu no balvas saņēmēju saraksta, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti akcijas noteikumi vai akcijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar akcijas balvu saņēmēju nav izdevies sazināties no akcijas koordinatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
8.5. Akcijas koordinatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt akcijas balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
9. AKCIJAS ORGANIZATORA ATBILDĪBA
9.1. Organizators uzņemas atbildību par reklāmas materiālu precizitāti un skaidrību.
9.2. Organizators nav atbildīgs par balvu izsniegšanu, ja dalībnieka reģistrācijas dati nav pareizi aizpildīti, arī tad ja dalībnieks akcijas laikā ir mainījis datus, kuru dēļ ar akcijas dalībnieku nav iespējams sazināties.
 9.3. Organizators nav atbildīgs par pārtraukumiem internetā.
9.4. Akcijas organizatori nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja akcijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem akcijas noteikumiem.
9.5. Organizators patur tiesības mainīt akcijas noteikumus un apņemas par to iepriekš informēt www.lipton.lv.

10. SŪDZĪBAS UN PAPILDU INFORMĀCIJA
10.1. Jebkuras pretenzijas par akcijas rīkošanu vai akcijas norisi ir jānosūta ierakstītā vēstulē SIA „ZeBerry“, PVN reģ. Nr. LV 40103962577, faktiskā adrese: Eksporta iela 6-10, Rīga, LV-1010, Latvija līdz 2018. gada 4. aprīlim, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
10.2. Akcijas koordinators izskata pretenziju un atbild uz tām 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja akcijas koordinators uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

10.3. Ikviens akcijas dalībnieks jebkurā akcijas norises brīdī, proti, no 2018. gada 13. marta līdz 2018. gada 26. martam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

10.4. Akcijas koordinatora un akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamai informācijai par akciju ir tikai informatīvs raksturs.

10.5. Vispārīga informācija par Akciju būs pieejama arī pa tālruni +371 20044462 darba dienās no plkst. 09.30 līdz 17.30 vai rakstot uz e-pastu info@zeberry.lv.

10.7.Visas sūdzības tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

AKCIJAS LAIMĒTĀJI:

  Vārds, Uzvārds Tālruņa numurs
1 Zane Atis 20619***
2 Vladimirs Mihejevs 24814***
3 Margarita Arabadži  27178***
4 Oksana Lačinova 29937***
5 Dmitrijs Ivanovs 22479***
6 Katrīna Brokāne 29958***
7 Vilmārs Bukšs 29417***
8 Elīna Šadurova 29396***
9 Svetlana Semionova  20070***
10 Tatjana Semionova 29176***
11 Irina Vaisla 29430***
12 Marina Kudrjavceva 25516***
13 Madara Dindendorfa 26122***
14 Dace Keirāne 26214***
16 Janis Šķesters 27633***
17 Zane Kackane 27709***
19 Ligita Žukovska 26315***
20 Janis Dzirkalis 26082***
22 Dita Sprukte 26112***
23 Marika Zauere 29166***
24 Inese Brice 26596***
25 Baiba Zukure 25914***
26 Inga Upeniece 25641***
27 Ilze Upeniece 27408***
28 Valdis Naglis 22114***
29 Lasma Rage 29422***
30 Sanita Kampiņa 26321***
31 Elīna Freimane 26003***
32 Janīna Smirnova 28849***
33 Boriss Smirnovs 29692***
34 Diāna Sorokina 22800***
35 Rita Jungfermane 25904***
36 Marija Podjava 29993***
37 Dita Lapinska 25907***
38 Eduard Velicko 29323***
39 Olga Čivžele 29823***
40 Aleksandrs Šuļga 26965***
41 Vadims Nikolajevs 25345***
42 Iļja Potapovs 29399***
43 Loreta Ābola 26104***
45 Tamriko Viola Gurckaija 20046***
46 Liene Skrinda 26403***
47 Baiba Baško 20293***
48 Irēna Misus 29476***
49 Jūlija Paramonova 29437***
50 Iveta Freimane 29619***
51 Anna Terentjeva 27032***
52 Andra Galvina 28479***
53 Jelena Pontaka  26538***
54 Evita Mālmane 26662***
55 Jana Smirnova  26466***
57 Baiba Šlukuma 29332***
58 Kristīne Bojāre 20239***
59 Kirils Kozlovs 29754***
60 Maija Jasēviča 26138***
61 Māra Simonaite 27188***
62 Ieva Ozola 27898***
63 Irina Kuzmina 20132***
64 Mārtiņš Pūliņš 29249***
65 Ieva Karlsberga  20220***
66 Liene Kauliņa 28873***
68 Evija Vecmane 29257***
69 Diana Andrianova 20220***
70 Gunita Peipiņa 22020***
71 Sandris Homics  28816***
73 Linda Andruse-Pozdņakova 26307***
74 Jeļena Avdejeva 28827***
75 Zane Moroza 22411***
76 Arnis Simsons 26392***
77 inguna Skujiņa 28323***
78 Sabīne Matulēviča 26225***
79 Imants Šmits 28885***
80 Dace ŪDRIŅA  29205***
81 Tatjana Vasiļevska  28644***
82 Olga Saperina 26537***
83 Svetlana Švaļuls 29869***
84 ZANE BRAUERE 26167***
85 Marika Zauere 29166***
87 Dmitrijs Cudihins 25855***
88 Alise Elza Liepiņa 29325***
89 Līga Plotniece 25986***
90 Gaļina Vilne 22123***
91 Sergejs Fedjajevs 20332***
93 Madara Ungure 22020***
94 Lāsma Ellere-Kubiškina 26083***
95 Mārtiņš Kubelis 28382***
97 Aleksandrs Hramenkovs 27066***
98 Mareks Lauva 26323***
100 Evija Korsiete 29393***
101 Aleksandra Kugot 26016***
102 Sindija Rusaja 26625***
103 Ilze Kubele 25929***
104 Inga Mihailova 26380***
105 Linards Štrauhs 29581***
106 Annija Štrauha 28101***
108 Natalija Nedjalkova 29593***
109 Andris Batars 26438***
110 Sintija Mitkeviča 25947***
111 Ramona Gudovska 26044***
112 Marina Nesvetajeva 28865***
113 Maija Mauriņa 26424***
114 Marija Grahovska 26111***
115 Ella Makaričeva  22364***
116 Laura Antonoviča 25656***
117 Evija Tauriņa 26320***
118 Mārtiņš Upelnieks 26767***
119 Anna Kudrina 29843***
120 Jevgenijs Dostanko 22112***
121 Solveiga Kotāne-Daukste 26372***
122 Elīza Veideniece 28602***
123 Gatis Papavs 20422***
124 Yana Makarycheva 26912***
125 Martins Cerins 26275***
126 Inese Šenberga 26429***
127 Jekaterina Lapina 26048***
128 Deniss Lapins 29909***
129 Jekaterīna Kitta 24502***
130 Inga Baranova  26846***