Mēs izmantojam sīkfailus, lai atvieglotu Unilever vietņu lietošanu un labāk pielāgotu Unilever vietnes un mūsu produktus Jūsu interesēm un vajadzībām. Sīkfailus var izmantot arī, lai paātrinātu Jūsu turpmākās darbības mūsu vietnēs un to lietošanu. Mēs izmantojam sīkfailus arī, lai apkopotu anonīmu kopsavilkuma statistiku, kas ļauj izprast, kā cilvēki lieto mūsu vietnes, un palīdz mums uzlabot šo vietņu struktūru un saturu. Minētā informācija nedod mums iespēju Jūs identificēt personiski. http://www.unilevercookiepolicy.com/lv_LV/Policy.aspx SĪKFAILU POLITIKA ES piekrītu
“IZMĒĢINI PAR BRĪVU!” AKCIJAS NOTEIKUMI


Noteikumi dalībai kampaņā
„Izmēģini Lipton zaļās un zāļu tējas par brīvu!”
1.    VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.    Noteikumi nosaka principus dalībai kampaņā, kas tiek veikta ar nosaukumu „Izmēģini Lipton zaļās un zāļu tējas par brīvu!”, kas turpmāk tekstā tiek saukta par „Akciju”.
1.2.    Akcijas pasūtītājs un preču izplatītājs ir SIA „Unilever Baltic LLC” PVN reģ. Nr. LV50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, Rīga, LV-1010, turpmāk tekstā tiek saukts par „Pasūtītājs”.
1.3.    Akcijas, rīkotājs ir SIA „ZeBerry“, PVN reģ. Nr. LV 40103962577, faktiskā adrese: Eksporta iela 6-10, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk tekstā tiek saukts par „Rīkotājs”.
1.4.    Akcija ilgst no 01.04.2018. līdz 30.06.2018. vai arī līdz brīdim, kad tiks izsmelts garantētais produktu apmaiņu skaits, kas sastāda 2500 (vārdiem: divi tūkstoši pieci simti) produktu vienību.
1.5.    Atgriešana tiek realizēta pieteikumu secībā līdz brīdim, kad tiks izsmelts garantētais produktu apmaiņu skaits. Rīkotājs paziņos par garantēto apmaiņu iespējamo izsmelšanu Akcijas interneta mājaslapā www.lipton.lv. 
1.6.    Akcijā piedalās Lipton tējas produkti saskaņā ar pielikumu Nr.1, kas iegādāti laika periodā no 01.04.2018. līdz 30.06.2018. mazumtirdzniecībā Latvijas Republikas teritorijā, turpmāk tekstā saukti par „Akcijas produktiem”. Par iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kas ir atzīmēta kā pārdošanas datums uz produkta iegādes apliecinoša dokumenta- čeka vai stingrās uzskaites kvīts.
1.7.    Visa informācija par Akciju pieejama interneta mājaslapā – www.lipton.lv.
1.8.    Naudas atgriešanu veic Akcijas Rīkotājs uz dalībnieka norādīto personīgo bankas kontu, pamatojoties uz dalībnieka korekti aizpildītu reģistrācijas laukā prasīto informāciju Akcijas mājaslapā, saskaņā ar noteikumu 3.1. un 3.2. punktu, pārskaitot tik lielu summu, kāda redzama uz čeka (vai stingrās uzskaites kvīts) oriģināla, kuru dalībnieks iesniedz kopā ar nepieciešamo informāciju, tomēr ne lielāku, kā maksimālā atgriešanas summa 4,00 (četri) eiro (tai skaitā PVN), kas noteikta Akcijas produktiem saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 
1.9.    Viens dalībnieks var saņemt naudas atgriešanu par vienu brīvi izvēlētu Lipton Akcijas produktu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
1.10.    Ja patērētājs Akcijas laikā ir piereģistrējis vairākus Lipton Akcijas produktu pirkumu čekus (vai stingrās uzskaites kvītis), tad naudu atgriezīs tikai par pirmo reģistrēto pirkumu, bet ne vairāk kā 4,00 (četri) eiro (cena ar PVN).
1.11.    Akcijā piedalās tikai tie produkti, kurus dalībnieks ir iegādājies tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā Akcijas laikā saskaņā ar noteikumu 1.4. punktu. 

2. DALĪBAS NOTEIKUMI

2.1.    Ievērojot 2.3. punktu, Akcijā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura ir tiesībspējīga un rīcībspējīga, Latvijas Republikas Civillikuma 1405. panta izpratnē, kura dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, turpmāk tekstā tiek saukts par „Dalībnieku”.
2.2.    Persona, kura piesakās dalībai Akcijā, dara to savā vārdā, saglabājot pirkuma čeka (vai stingrās uzskaites kvīts) oriģinālu.
2.3.    No programmas tiek izslēgti saimnieciskie uzņēmumi, kā arī fiziskās personas, kuras vada saimniecisko darbību, kurā tiek iegādāti produkti veiktās darbības ietvaros. Bez tā Akcijas Dalībnieki nedrīkst būt firmas darbinieki no SIA „Unilever Baltic LLC” un SIA „ZeBerry”. Aizliegums attiecas arī uz ģimenes locekļiem; ar „ģimenes locekļiem” jāsaprot: sieva, vīrs, lejupejošie vai augšupejošie radinieki, personas, kas ir tuvu stāvošas, padēli un pameitas, znoti, dēla sievas, brāļi, māsas, patēvs, pamāte un vīra, sievas vecāki.
2.4.    Dalībnieks, kurš piedalās Akcijā, apstiprina, ka piekrīt Akcijas noteikumiem, kas aprakstīti šajos noteikumos.

3.    AKCIJAS DETALIZĒTI NOTEIKUMI

3.1.    Lai piedalītos Akcijā, Dalībniekam kopumā jāizpilda sekojoši noteikumi:
    Akcijas laikā jāiegādājas jebkurš no Akcijā brīvi izvēlētiem produktiem, saskaņā ar noteikumu 1.6. punktu, 
    jāveic samaksa par Akcijas produktu,
    obligāti jāsaglabā oriģinālais Akcijas produkta iegādes pierādījums - čeks (vai stingrās uzskaites kvīts). Gadījumā, kad pirkuma čeks (vai stingrās uzskaites kvīts) pierāda vairāku Akcijas produktu pirkuma veikšanu, Dalībniekam ir tiesības veikt tikai viena, brīvi izvēlēta, Akcijas produkta pieteikumu, 
    jāaizpilda korekti Akcijas produkta pieteikuma anketa Akcijas interneta mājaslapā (visi pieteikuma reģistrācijas lauki), laika posmā no 01.04.2018. līdz 30.06.2018. saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti noteikumu 3.2. punktā.
3.2.    Lai notiktu naudas atgriešana, nepieciešama šāda informācija:
    Dalībnieka vārds un uzvārds,
    Dalībnieka kontakttālruņa numurs,
    Dalībnieka elektroniskā pasta adrese (e-pasts),
    bankas nosaukums, bankas SWIFT numurs, kā arī bankas konta numurs, kas reģistrēts uz Dalībnieka vārda un atvērts bankā ar atrašanās vietu Latvijas Republikā, uz kuru tiks veikta naudas atgriešana,
    jānorāda veikals, kurā tika iegādāta Akcijas prece,
    Akcijas produkta iegādes pierādījuma numurs (tā sauktais čeka numurs vai stingrās uzskaites kvīts numurs),
    Akcijas produkta pirkuma veikšanas datums,
    Akcijas produkta iegādes cena, kas izriet no Akcijas produkta iegādes pierādījuma –čeka (vai stingrās uzskaites kvīts),
    Akcijas produkta pirkuma, kas veikts Akcijas laikā (čeka vai stingrās uzskaites kvīts, kas izrakstīti fiziskai personai, kura neveic saimniecisko darbību), oriģināla pilna izmēra fotokopija vai attēls, kur iekļauts: veikala nosaukums, produkta iegādes datums, cena, kā arī Akcijas produkta nosaukums. Fails ar Akcijas produkta iegādes pierādījumu nedrīkst pārsniegt 5 MB un tam jābūt jpg, png vai pdf formātā, 
    Dalībnieka atbildes uz anketas slēgtajiem jautājumiem,
    Dalībnieka piekrišana Akcijas noteikumiem, atzīmējot to veidlapas atbilstošā logā.
3.3.    Pareizi aizpildīta pieteikuma pieņemšanas brīdī Dalībnieks saņems apliecinošu atbildi – “Jūsu pieteikums ir pieņemts”.
3.4.    Netiks izskatīti pieteikumi, kuros nav iekļauti visi nepieciešamie dati un elementi, kas aprakstīti 3.2. punktā, kā arī, kuros tiks iekļauti nepatiesi dati, nosūtīti pēc 3.1. punktā norādītā termiņa.
3.5.    Viena persona, kā arī viena mājsaimniecība (ar terminu „mājsaimniecība” Rīkotājs domā to pašu Akcijas Dalībnieku dzīves vietas vai deklarēšanās adresi, vai arī to pašu bankas konta numuru) Akcijas ietvaros var saņemt tikai vienu naudas atgriešanu (neskatoties uz iegādāto Akcijas produktu skaitu). Gadījumā, ja tiks nosūtīti vairāk nekā viens pieteikums no vienas personas vai vienas mājsaimniecības, tiks izskatīts tikai pirmais Rīkotājam iesniegtais pieteikums (pēc pieteikuma iesūtīšanas datuma). Tas attiecas arī uz situāciju, kurā viens Dalībnieks pieteiksies, norādot dažādus datus, un kvalificēsies uz vairāk nekā vienu naudas atgriešanu. Tādā situācijā, pēc Dalībnieku personīgo datu pārbaudīšanas, minētais Dalībnieks saņems tikai vienu atgriešanu.
3.6.    Uz vienu pieteikumā norādīto bankas konta numuru var veikt tikai un vienīgi vienu Akcijas pieteikumu. 
3.7.    Akcijas ietvaros vienu pirkuma čeku var piereģistrēt tikai vienu reizi.
3.8.    Dalībnieki, kuri korekti izpildīs visus Akcijas dalības noteikumus, konkrētāk norādītajā termiņā nosūtīs pareizi aizpildītu pieteikumu, saņems naudu par iegādāto Lipton produktu, par ko minēts 4.1.punktā.
3.9.    Naudas atgriešana tiks realizēta pieteikumu secībā līdz brīdim, kad tiks izsmelts garantētais produktu apmaiņas skaits. Rīkotājs paziņos par garantēto apmaiņas atgriešanas iespējamo izsmelšanu Akcijas interneta mājas apā www.lipton.lv. 
3.10.    Personu pieteikumi, kas neatbilst Akcijas dalības kritērijiem, netiks ņemti vērā. Rīkotājs saglabā verifikācijas tiesības, vai Dalībnieks atbilst šajā normatīvā noteiktajiem noteikumiem. Šim nolūkam var prasīt no Dalībnieka iesniegt rakstveidā konkrētus apliecinājumus, norādīt noteiktus datus, vai iesniegt noteiktus dokumentus, kas nepieciešami, lai pareizi piedalītos Akcijā. Noteikumos aprakstīto nosacījumu neievērošana vai nepamatota augstākminēto prasību izpildes atteikšana Rīkotājam, var rosināt dotā Dalībnieka izslēgšanu no Akcijas ar vienlaicīgu tiesību pārtraukšanu naudas atgriešanai, kas atbilst noteikumu 4.1. punktam.
3.11.    Iegādes pierādījums apstiprina Akcijas produkta iegādi, ja atbilst sekojošiem noteikumiem:
    iegādes pierādījums ir oriģināls, tas nozīmē, tika izsniegts veikalā, t.i., uzņēmumā, kas faktiski tirgo Akcijas produktus tirdzniecības punktā, vai veic šādu pārdošanu attālināti, kura nosaukums un adrese ir norādīti iegādes pierādījumā un nesatur nekādas viltošanas pazīmes,
    iegādes pierādījums nav bojāts, jeb veidā, kas rada šaubas attiecībā uz tajā iekļauto informāciju vai tā autentiskumu, konkrēti, pārplēsts, ieplēsts, iegriezts, izsmērēts, neizteiksmīgs, kā arī tas nav divu vai vairāku čeku apvienojums,
    iegādes pierādījums ir izlasāms,
    iegādāto produktu sarakstā, ir jābūt iekļautam produkta nosaukumam, kas ļauj konstatēt, ka pirkums attiecas uz konkrēto Akcijas produktu, vai arī uz čeka (vai stingrās uzskaites kvīts) jābūt redzamai veikala pārstāvja atzīmei, kas ļauj konstatēt, ka pirkums attiecas uz vienu no Akcijas produktiem (piemēram, situācijās, kad tiek lietoti produktu nosaukumu saīsinājumi).
3.12.    Gadījumā, kad no pirkuma Akcijas pierādījuma satura neizriet, ka Dalībnieks ir iegādājies Akcijas produktu, uz Akcijas pirkuma veikšanas pierādījuma jāatrodas veikala pārstāvja atzīmei, kas apliecina Akcijas produkta iegādes faktu. Atzīmei jābūt papildinātai ar veikala zīmogu un atzīmi veikušās personas parakstu.
3.13.    Gadījumā, kad no Akcijas produkta iegādes veikšanas pierādījuma izriet, ka Dalībnieks minētā iepirkuma ietvaros piedalījās kādā citā veicināšanas pasākumā, kas attiecas uz Akcijas produktu (piem., multipaku piedāvājums, „1+1”, „2+1”, veicināšanas komplekti, loterijas utt.), šāds Akcijas produktu iegādes pierādījums nevar kalpot kā pamatojums sekmīgai pieteikuma iesniegšanai Akcijā.
3.14.    Gadījumā, ja tiek konstatēts pārkāpuma fakts no Akcijas Dalībnieka puses, vai iespaidošana uz Akcijas rezultātiem, noteikumos neparedzētā veidā, Rīkotājs ir tiesīgs izslēgt šo personu vai izslēgt konkrēto Dalībnieku no Akcijas un atņemt viņam tiesības saņemt naudas atgriešanu par Akcijas produkta iegādi.
3.15.    Akcijas Rīkotājs patur tiesības mainīt noteikumus Akcijas norises laikā vai pārtraukt Akciju jebkurā brīdī, informējot par to Akcijas interneta mājaslapā www.lipton.lv. 

4. NAUDAS ATGRIEŠANA PAR AKCIJAS PRODUKTA IEGĀDI

4.1.    Par viena, brīvi izvēlēta Akcijas produkta iegādi, izpildot pārējos šajos noteikumos aprakstītos nosacījumus, Dalībniekam pienākas tikai viena Akcijas produkta iegādes naudas atgriešana (tai skaitā ar PVN). Gadījumā, kad viens Akcijas iegādes pierādījums apstiprina pirkuma veikšanu vairāk nekā vienam Akcijas produktam un Dalībnieks nav norādījis, par kuru Akcijas produktu konkrēti vēlas saņemt naudas atgriešanu, Rīkotājs veiks Akcijas atgriešanu par lētāko no iegādātajiem Akcijas produktiem, tā Akcijas produkta vērtībā, kas izriet no Akcijas pirkuma pierādījuma, tomēr ne lielāku par maksimālo minētā akcijas produkta atgriešanas summu.
4.2.    Kopējais atgriešanu skaits šajā veicināšanas Akcijā sastāda 2500 (vārdiem: divi tūkstoši pieci simti) produktu vienību.
4.3.    Akcijas produkta vērtības atgriešana, kas pienākas Dalībniekam, tiks veikta ar pārskaitījumu uz Dalībnieka personīgo bankas kontu, kuru viņš ir norādījis pieteikumā, 14 kalendāro dienu laikā no minētā pieteikuma iesniegšanas, ievērojot, ja gadījumā radīsies nepieciešamība pārbaudīt pieteikumu papildus, Rīkotājs saglabā tiesības veikt atgriešanu laika periodā līdz 45 kalendārajām dienām no perioda, kad iesniegts pieteikums.
4.4.    Summas atgriešana nepienākas gadījumā, ja Dalībnieks atkāpjas no Akcijas produkta iegādes pierādījuma- čeka (vai stingrās uzskaites kvīts) esošās informācijas, kā arī gadījumā, ja pieteikumā norāda bankas konta numuru, kuru uztur banka, kas neatrodas Latvijas Republikā vai ir reģistrēts uz citas personas vārda.
4.5.    Rīkotājs nenes atbildību par nespēju saņemt atgriezto naudu tādu iemeslu dēļ, kas gulstas tikai uz Dalībnieka atbildību. Rīkotājs nenes atbildību par kļūdaini norādītiem bankas un/vai personīgajiem datiem, vai neprecīzi sniegtu jebkuru informāciju no Dalībnieka puses.  Ja šī iemesla dēļ kontakts ar Dalībnieku vai pārskaitījuma veikšana nebūs iespējama, tad viņš zaudē tiesības uz naudas atgriešanu.
4.6.    Iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, Akcijas Rīkotājam ir vienpusējas tiesības pārtraukt Akciju un izbeigt pretenziju izskatīšanu un naudas izmaksu veikšanu, nekavējoties ar masu mediju starpniecību, paziņojot par to kampaņas Dalībniekiem.

    5. PRETENZIJAS

5.1.    Akcijas Dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par akcijas norisi līdz 17.07.2018. iesniedzot SIA „ZeBerry“, PVN reģ. Nr. LV 40103962577, faktiskā adrese: Eksporta iela 6-10, Rīga, LV-1010, Latvija, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un atbilde tiks sniegta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
5.2.    Pretenzijā ir jāiekļauj:
    Dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī kontakttālruņa numurs,
    pretenzijas precīzs apraksts un iemesls, kā arī konkrēts prasības saturs.
5.3.    Pretenziju izskatīs SIA “Zeberry” darbinieki.

6. PERSONAS DATI

6.1.    Personas dati tiek apstrādāti tikai ar Akcijā saistītiem nolūkiem, t.i., ar pieteikumu pieņemšanas, konkrētā Dalībnieka tiesību noteikšanas atgriešanas saņemšanas, atgriešanas veikšanas, grāmatvedības pārskatu sagatavošanas nolūkiem – LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.
6.2.    Personas datu apstrādes mērķi-datu apkopošana, reģistrēšana, uzglabāšana, izstrāde. Apstrādāti tiks dati, kas norādīti pieteikuma veidlapā, t.i., Dalībnieka vārds un uzvārds, Dalībnieka elektroniskā pasta adrese, Dalībnieka bankas konta numurs un Dalībnieka mobilā tālruņa numurs.
6.3.    Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču nepieciešama dalībai Akcijā. 
6.4.    Visi Akcijas Dalībnieku dati tiek izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personas datu aizsardzības likumu.
6.5.    Rīkotājs apstiprina, ka jebkura informācija par Dalībnieku uzskatāma par konfidenciālu. 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1.    Visa informācija par Akciju tiks izvietota Akcijas mājaslapā: www.lipton.lv, kā arī sniegta Dalībniekiem pa tālruni: +37120044462 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.30 līdz 17.30.
7.2.    Akcijas norises nosacījumus nosaka vienīgi šie noteiktumi. Jebkuriem citiem Akcijas reklāmas materiāliem ir tikai informatīvs raksturs.
7.3.    Akcija nav loterija, kuras rezultāts atkarīgs no gadījuma (saskaņā ar Latvijas Republikas Preču un pakalpojumu loteriju likumu.).


 
Pielikums Nr.1 

Produkti, kas piedalās akcijā „Izmēģini Lipton zaļās un zāļu tējas par brīvu!”:

EAN kods    Produkta nosaukums
8712566388141    LIPTON CLEAR GREEN CITRUS 25TB
8712566385614    LIPTON CLEAR GREEN CLASSIC 25TB
8712566388189    LIPTON CLEAR GREEN MINT 25TB
8714100091036    LIPTON GREEN RASPBERRY 25TB
8712100784620    LIPTON GREEN FRESH NATURE 20PYT
8712100786648    LIPTON GREEN GRAPEFRUIT PEAR 20PYT
8718114888941    LIPTON GREEN LEMON MELISSA 20PYT
8722700221906    LIPTON GREEN MANDARIN-ORANGE 20PYT
8718114889467    LIPTON INTENSE MINT 20PYT
8712100637810    LIPTON RASPBERRY&POMEGRANATE 20PYT
8710908912276    LIPTON GREEN BLUEBERRY GOJI 20PYT
8712100625275    LIPTON GREEN LEMON MACAROON 20PYT
8712100815843    LIPTON INDONESIAN SENCHA 20PYT
8718114891057    LIPTON WHITE POMEGRANATE 20PYT
8714100082911    LIPTON CAMOMILLE WITH LEMONGRASS 20TB
8714100082928    LIPTON MELISSA AND LAVENDER 20TB
8714100082935    LIPTON MINT AND EUCALYPTUS 20TB
8714100082942    LIPTON LINDEN WITH GINGER 20TB
8714100082034    LIPTON DO THE DETOX 20TB
8714100082713    LIPTON SWEET NIGHTS 20TB
8714100082744    LIPTON AFTER DINNER 20TB
8714100082782    LIPTON BODY BALANCE 20TB
8714100082812    LIPTON TIME TO RELAX 20TB
8714100090855    LIPTON GREEN CITRUS 100SER
8714100092170    LIPTON GREEN QUINCE 100SER